ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δραστηριοποιούμαι τα τελευταία 37 χρόνια ως Οικονομολόγος – Πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στο Πρωτοδικείο & Πλημμελειοδικείο Αθηνών και λοιπών πόλεων, αξιοποιώντας παράλληλα τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις μου, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο, αφενός εταιριών/πελατών και αφετέρου των δικηγορικών εταιριών και των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού σώματος.

Ν.ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ

Πιστοποιημένος Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Επενδυτικός Σύμβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός Α ́ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Εγγεγραμμένος στη λίστα των Πραγματογνωμόνων του ΕΒΕΑ
Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του φορέα για τις Δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ

Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Πιστοποιημένο Μέλος από το “IARFC” “International Association of Registered Financial Consultants”)

Εξειδικευμένος σε Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα,Ασφαλιστικές Εταιρίες & Τραπεζικά Ιδρύματα, Εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίων, Αποτιμήσεις / Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Εταιριών

Διατελέσας υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, χρηματοοικονομικών συμβούλων & ελεγκτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (KPMG), χρηματοοικονομικών υπηρεσιών & διαχείρισης κεφαλαίων (ZURICH FINANCIAL SERVICES, SCHWEIZ INSURANCE, SCHWEIZ FUND), στην Ελλάδα & το εξωτερικό

Curriculum Vitae:Mr Fiorantis is a financial specialist who started his career in the Athens Stock Exchange market, after graduating from the Economic University of Athens. He then joined KPMG, in which he held various roles ranging from auditing to consulting. He got involved with various clients that operated in different industries, with his main focus being insurance and commercial companies. He ended up staying 10 years with KPMG, before joining SCHWEIZ Insurance, a subsidiary of SWISS Reinsurance, as a Finance & Administrative Director in 1989. A year later, he established the SCHWEIZ FUND Asset Management Co and he was appointed as General Manager. While he was working for the SCHWEIZ Group, he was a member of the Board of Directors of both the SCHWEIZ LIFE and the SCHWEIZ FUND Asset Management and member of the Investment Committee of the Fund. When SCHWEIZ decided to exit the Greek market, ZURICH Financial Services took over the insurance portfolio. Mr. Fiorantis was responsible of the run-off of the Greek portfolio, and he continued under the same managerial role. When ZURICH decided to discontinue operating in Greece, he joined PENTEDEKAS SECURITIES S.A. as a General Manager (certified by the Hellenic Capital Commission, as a Stock Broker Representative and Investment Advisor). With the intention to expand his managerial skills, he undertook the role of a Commercial Director at GROUPAMA INSURANCE in Greece from 2007-2009, when said Co acquired PHOENIX INSURANCE CO. With an extensive career of more than 25 years in established financial companies in Greece and abroad, Mr Fiorantis wanted to leverage his acquired knowledge and experience by working as a freelancer. Since 2005, he is working as a forensic financial expert accredited by the Greek Courts and the Athens Chamber of Commerce as a forensic financial expert, as well as a Financial Advisor. As an Advisor he provides a variety of services, including but not limited to companies restructuring & re-engineering, loan refinancing, internal procedures & controls, reorganization, MIS reporting.

Παρουσίαση: Ισχυροποίηση Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

Συνεργάτες

Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ως Οικονομικοί Σύμβουλοι

Ο ρόλος μας αυτός, απόρροια της μακρόχρονης ενασχόλησής μας σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών, είναι αυτός του προσωπικού οικονομικού συμβούλου ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον πελάτη. Στόχος μας, η με προστιθέμενη αξία συμβολή, στην ανάλυση όλων των παραμέτρων, στάθμιση και αξιολόγησή τους. Επιλογή εκείνης της οικονομικής απόφασης, η οποία δυνητικά μπορεί να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του πελάτη, σε κάθε οικονομικό ζήτημά του, όσο πολύπλοκο και αν είναι.

member
Δικαστικός Οικονομικός Πραγματογνώμονας / Τεχνικός Σύμβουλος

Με την έγγραφη τοποθέτηση – γνωμοδότησή μου και σε συνεργασία με τον δικηγόρο σας, συμβάλω καθοριστικά στην ισχυροποίηση της τεκμηρίωσης σε οικονομοτεχνική βάση, είτε της διεκδίκησής σας ως ενάγων, είτε της απομείωσης των επιπτώσεων ως εναγόμενος, με δεδομένο ότι σχεδόν σε όλων των υποθέσεων το διακύβευμα, ενυπάρχει ο προσδιορισμός οικονομικής αξίας.

member
Επενδύσεις & Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης των χρημάτων του πελάτη, με γνώμονα το προφίλ του ως επενδυτή, την ανοχή του στον κίνδυνο, το χρονικό ορίζοντα της τοποθέτησής του, αλλά και τη προσδοκώμενη απόδοση. Προσεγγίζουμε τη συμβουλή στη διαχείριση των χρημάτων του πελάτη, στη βάση μιας ολιστικής αλλά και παράλληλα εξατομικευμένης αντιμετώπισής του. Λαμβάνουμε υπόψη και σταθμίζουμε, τις πλέον πρόσφατες αλλά και προβλεπόμενες εξελίξεις σε σχέση με παράγοντες και παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν ήδη ή αναμένεται αυτό να συμβεί σε επενδυτικό επίπεδο και με γνώμονα το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

member
Δάνεια

Αξιολόγηση της αγοράς ακινήτου, με γνώμονα, αν αυτή είναι συμφέρουσα να υλοποιηθεί με δανεισμό ή χωρίς. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το βέλτιστο ποσοστό δανεισμού σε σχέση με τον εκτιμώμενο κίνδυνο και τη προσδοκώμενη απόδοση. Αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών για την επίτευξη αυτής της βέλτιστης σχέσης ιδίων / δανειακών κεφαλαίων.

member
Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η προσέγγισή μας γίνεται σε χρηματοοικονομική βάση, με γνώμονα, τον ορισμό του δυνητικού κινδύνου και την αξιολόγηση και στάθμιση της πιθανότητας επέλευσής του, αλλά και του κόστους αντιστάθμισής του. Ως αποτέλεσμα, μέσω του συμβουλευτικού μας ρόλου, η ολιστική μας προσέγγιση για τη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών και επενδυτικών επιλογών του πελάτη, ενισχύεται με τη προτροπή αντιμετώπισης και της πιθανότητας επέλευσης ενός αστάθμητου κινδύνου.

member
Φορολογική Στρατηγική

Αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών με γνώμονα, τη βελτιστοποίηση της συνολικής αντιμετώπισης των άμεσων και μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων του πελάτη, με βάση τη δομή και τη στάθμιση των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του και ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερομένων δυνητικών επιλογών του.

member
Ακίνητα

Προσεγγίζουμε την επιλογή της τοποθέτησης σε αυτά με γνώμονα, τη προσδοκώμενη απόδοση, τις εναλλακτικές τοποθετήσεις και αναμενόμενες αποδόσεις τους, αλλά και σε σχέση με τη συνολική διαφοροποίηση των επενδυτικών επιλογών οι οποίες απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του δυνητικού ιδιοκτήτη.

member
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης (“Management Consulting”)

 • Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 • Επιχειρηματικών Σχεδίων.
 • Σκοπιμότητας Επενδύσεων.
 • Βιωσιμότητας και Αξιολόγησης Επιχειρήσεων.
 • Οργανωτικής Ανασυγκρότησης.
 • Αποτιμήσεις – Διαμεσολαβήσεις.
 • Εξαγορές – Συγχωνεύσεις.
 • Αποτίμησης Ακίνητης Περιουσίας.
member
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

 • Χρηματοοικονομικές Αναφορές για λήψη αποφάσεων.
 • Μέθοδοι Ελέγχου.
 • Βελτίωση διαδικασιών για μείωση του κόστους.
 • Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου.
 • Συστήματα “Balanced Scorecard”.
 • Συστημάτων Διαχείρισης Κόστους (“ABC / ABM”) .
 • Εξωτερικές αναφορές : Ερμηνεία, ανάλυση, υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ-”IFRS”).
member
Συστήματα Οικονομικού Κέρδους

 • Συστήματα διοίκησης με στόχο, την αναδιοργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων για τη μεγιστοποίηση της πραγματικής οικονομικής αξίας τους.
 • Συστήματα αμοιβών με βάση το οικονομικό κέρδος (“economic profit”) της επιχείρησης.
 • Αποτίμηση της πραγματικής οικονομικής αξίας της εταιρείας (“Economic Profit – EVA”).
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και εταιρικές αποτιμήσεις (ελεύθερες ταμειακές ροές στην εταιρεία / τον Μέτοχο).
 • Ποσοτικοποίηση και διαχείριση κινδύνου.
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές (ποσοτικοποίηση της οικονομικής αξίας των συνεργειών).
 • “Optimization” λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου.
member
Διαγνωστικές Δράσεις

 • Διερεύνηση :
  • Οικονομικών στοιχείων και ιστορικών δεδομένων - συγκρίσεις με κλαδικούς δείκτες – στόχους,
  • Ανατομίας της σημερινής κερδοφορίας,
  • Χρήσης του συνολικού κεφαλαίου (ξένων/ ιδίων),
  • Καταλληλότητας του επιπέδου του κεφαλαίου κίνησης.
 • Ανάλυση ταμειακών ροών
 • Μέτρηση ρευστότητας βάσει κλαδικών δεικτών.
 • Υπολογισμός υπέρ / υπό κεφαλαιακής επάρκειας.
 • Συγκρίσεις λειτουργικών περιθωρίων και κυκλοφοριακής ταχύτητας για υπολογισμό της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (“ROIC”).
 • Σύγκριση λειτουργικού κόστους με κλαδικό μέσο όρο (σταθερά / μεταβλητά).

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Οικονομικός – Δικαστικός Πραγματογνώμονας; Χρειάζεται; (Εύλογες ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις)

πατήστε εδώ

Είναι στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε;

πατήστε εδώ

Πραγματικά δεν ξέρουμε ή δεν κατανοούμε; Μήπως κρυβόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό;

πατήστε εδώ

Τι κοινό μπορεί να έχουν: Τα αποθέματα Χρυσού, η κακή πληροφόρηση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

πατήστε εδώ

Κόκκινα δάνεια. Βρόχος που περιμένει θύματα & θύτες

πατήστε εδώ

Γιατί η Ελλάδα χάνει πάντα τις μεγάλες ευκαιρίες;

πατήστε εδώ

“Γέφυρες” μεταξύ Νομικής & Οικονομικής Σκέψης και Πρακτικής που Δημιουργούν Προστιθέμενη Αξία

πατήστε εδώ

Φωτοβολταϊκά και Αιολική Ενέργεια προσελκύουν επενδυτές από το εξωτερικό

πατήστε εδώ

Απλές πρακτικές συμβουλές για μικρομεσαίους επιχειρηματίες που αναζητούν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια

πατήστε εδώ

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο Λογιστικό και το Οικονομικό κέρδος μιας μικρής επιχείρησης

πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχετε ερωτήσεις; Θέλετε να κανονίσετε ένα ραντεβού μαζί μας;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας